Skip to main content

Tien papyrologische bijdragen tot de geschiedenis van Romeins en Byzantijns Egypte

"Papyrologie is een van de zeldzame vakgebieden die steeds nieuwe informatie aanleveren over het leven in de oudheid. Het merendeel van de papyri die vooral in Egypte zijn teruggevonden, is geschreven in de Griekse taal en stamt grofweg uit de periode tussen 300 voor en 800 na Chr. Veel conclusies die op basis van deze teksten zijn getrokken, kunnen ook worden toegepast op andere delen van de toenmalige wereld, waarvoor dit soort bronnen veelal ontbreekt. Het blijft van belang nieuwe papyri te ontcijferen, publiceren en interpreteren om conclusies die eerder zijn getrokken te toetsen aan nieuwe gegevens en om lacunes in onze kennis op te vullen. Dit proefschrift bestaat uit tien reeds gepubliceerde artikelen waarin Griekse teksten op papyrus worden ontcijferd, vertaald en becommentarieerd. De teksten bieden nieuwe dan wel aanvullende informatie over Romeins en Byzantijns Egypte. Ze zijn vooral juridisch en bestuurlijk/administratief van aard: het gaat om contracten (verzoening na conflict, koopcontracten van huis, land, slaaf), een correctie op de aangifte voor een volkstelling, brieven (ambtelijk en privé: melding van het tegenhouden, door een gezant van de keizer in Constantinopel, van schepen van een grootgrondbezittter) en een verzoekschrift aangaande een meningsverschil over de rechten een veerdienst te onderhouden."

Author(s):  Hoogendijk, Francisca Alida Johanna
Format:  Book
Publisher:  Department of Papyrology, Faculty of Arts, Leiden University
Publication City:  Leiden
Date:  2008